• Offerteformulier

    Elke opdracht op het gebied van reclame, vormgeving of strategie begint met een passende offerte. Borg web print design hoort graag wat uw wensen zijn. Als u het offerteformulier invult dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Op leveringen en diensten van Borg | web print design zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. OFFERTES EN PRIJSOPGAVES

2.1 Offertes en prijsopgaves verplichten Borg | web print design niet tot het sluiten van een overeenkomst. Offertes en prijsopgaves zijn vrijblijvend en gelden, indien bij de offerte of de prijsopgave geen andere termijn is gesteld, gedurende een maand. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.

2.2 Borg | web print design behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

3. ANNULERING

3.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat Borg | web print design met de uitvoering ervan is begonnen, mits hij de hierdoor ontstane schade, waaronder begrepen geleden verliezen, gederfde winst, ingekochte materialen en ingeroepen diensten, vergoedt.

3.2 Bij het annuleren van overeenkomsten waarbij Borg | web print design een ontwerp voor opdrachtgever maakt, worden de DTP kosten/uren die tot het moment van annuleren zijn gemaakt altijd doorbelast aan de opdrachtgever. Ongeacht of dit ontwerp uiteindelijk zou worden gebruikt.

3.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Borg | web print design tot stand nadat wij de opracht per e-mail, telefonisch of persoonlijk hebben ontvangen. Oprdachtbevestigingen worden naar aard en omvang niet standaard door Borg | web print design verstrekt. Opdrachtgever dient hierom nadrukkelijk te verzoeken bij het geven van de opdracht.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Borg | web print design slechts indien deze schriftelijk aan haar zijn doorgegeven en door haar zijn bevestigd. Het is niet vanzelfsprekend dat aanvullende afspraken of wijzigingen uitgevoerd worden binnen de eerder geschatte levertijd.

3.5 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

3.6 Elke overeenkomst wordt zijdens Borg | web print design aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever — uitsluitend ter beoordeling van Borg | web print design — voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.7 Borg | web print design is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.8 Borg | web print design is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

4. PRIJS

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie voor een evenredig gedeelte van de overeengekomen totaalprijs.

4.3 Ontwerpbureaus of andere tussenpersonen kunnen uitsluitend, na overleg van schriftelijke goedkeuring van onze offerte door hun opdrachtgever, aan Borg | web print design het verzoek doen om de factuur direct naar en op naam van hun opdrachtgever te sturen.

4.4 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Borg | web print design gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

4.5 Meerwerkzaamheden ontstaan, doordat opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, programmatuur of databestanden aanlevert, dan wel op andere wijze ondeugdelijk, te laat en/of niet op de afgesproken wijze zijn verplichtingen nakomt, zullen additioneel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. BETALINGSTERMIJN

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag 12% rente per jaar verschuldigd en is hij gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 150,-.

 

6. LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op de locatie van Borg | web print design aan de Albert Cypstraat 2 te Maarssen.

6.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte gereed staat.

6.3 De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren.

6.4 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.5 Borg | web print design is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Borg | web print design afzonderlijk kan factureren.

6.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan deze levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7 Wanneer de zaken 5 werkdagen na het vermelden van gereed staan door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.8 Wanneer er sprake is van transport van zaken zal  de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan Borg | web print design is verstrekt, door Borg | web print design als goed huisvader/koopman worden bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

6.9 Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te dragen.

6.10 Geleverde zaken blijven eigendom van Borg | web print design, tot het moment waarop al haar krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is Borg | web print design gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van Borg | web print design op vergoeding voor verlies en schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Borg | web print design op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

 

7. AUTEURSRECHTEN

7.1 De opdrachtgever garandeert Borg | web print design, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de veelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Borg | web print design zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden dienaangaande geldend kunnen maken.

7.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan is Borg | web print design bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Borg | web print design door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Borg | web print design de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Borg | web print design steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

7.4 De door Borg | web print design volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals teksten, illustraties, kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als tot een wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming van Borg | web print design bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig produktieproces worden verveelvoudigd.

7.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door Borg | web print design het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Borg | web print design in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van overeengekomen of normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig produktieproces.

 

8. PROEVEN

8.1 Borg | web print design werkt, tenzij anders vermeld, uitsluitend met digitale proeven.

8.2 Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning, dat GBorg | web print design de aan het definitieve eindresultaat voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

8.3 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

9. OVERMACHT

9.1 Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst rederlijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9.2 Indien naar het oordeel van Borg | web print design de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

9.3 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Borg | web print design sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.

10.2 De aansprakelijkheid van Borg | web print design zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

10.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Borg | web print design niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

 

11. VIRUS

11.1a Opdrachtgever is gehouden de programma’s, informatiedragers en databestanden, die door Borg | web print design moeten worden bewerkt, verwerkt enz., virus-vrij aan te leveren, althans hiertoe al het mogelijke doen.

11.1b Dit betekent in ieder geval, dat opdrachtgever de bestanden voor aanlevering met de meest recente virus-scanner dient te controleren, alsmede die interne voorzorgsmaatregelen dient te treffen, die besmetting met een onbekend virus kunnen voorkomen.

11.2 Ook Borg | web print design zal zich naar vermogen inspannen besmetting van programma’s en databestanden met een virus te voorkomen.

11.3 Aangezien echter, ondanks voorzorgsmaatregelen, niet altijd besmetting kan worden voorkomen, kan Borg | web print design er niet voor instaan dat van haar afkomstige programma’s, databestanden en informatiedragers, altijd virus-vrij zijn.

11.4a Borg | web print design kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade bij de opdrachtgever of derden, die een gevolg is van een virus-besmetting, afkomstig van Borg | web print design, mits Borg | web print design alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om zo’n besmetting te voorkomen.

11.4b Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat Borg | web print design in gebreke is gebleven met het treffen van de gebruikelijke maatregelen zoals het gebruik van een recente virus-scanner.

11.5 Voor zover Borg | web print design wel aansprakelijk gesteld kan worden, gelden ter zake de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals geformuleerd zonder ’

10. AANSPRAKELIJKHEID’.

 

12. GEHEIMHOUDING EN ZORG

12.1 Borg | web print design verplicht zichzelf haar personeel en door haar ingeschakelde hulppersonen tot strikte geheimhouding van al hetgeen ter zake van de opdrachtgever ter kennis komt.

12.2 Borg | web print design zal de door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s van bedoelde zaken.

12.3 De opdrachtgever is gehouden van aan Borg | web print design verstrekte kopij, tekeningen, ontwerpen, foto’s en informatiedragers een duplicaat te maken.

 

13. RECLAMES

13.1 Eventuele reclames worden door Borg | web print design slechts in behandeling genomen indien zij haar rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

13.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na factuurdatum.

13.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Borg | web print design in behandeling genomen.

13.4 Indien de reclame door Borg | web print design gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

13.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

13.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Borg | web print design, onder door haar te bepalen voorwaarden.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

15. GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van Borg | web print design is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.